Официальный сайт Министерства культуры Республики Тыва » Хунаштаар-оол Ооржака тураскааткан Республика чергелиг хоомей моорейге Гран-При шанналын Евгений Сарыглар чаалап алган

Хунаштаар-оол Ооржака тураскааткан Республика чергелиг хоомей моорейге Гран-При шанналын Евгений Сарыглар чаалап алган

Написал admin2
//
01 апреля 2013
//
---
//
Хунаштаар-оол Ооржака тураскааткан Республика чергелиг хоомей моорейге Гран-При шанналын Евгений Сарыглар чаалап алган«Хунаштаар-оол сыгырты бээрге, кижи тынмайн баар» деп ол үеде чугаалажып турганы анаа эвес.
Хунаштаар-оол Сүрүң-оолович Ооржак — сес ажы-төлдүң адазы, хөй санныг уйнуктарның кырган-ачазы. Улуглары Дарья, Валерий оларның «аъдының бажы эрте-ле хоя берип», бо өртемчейден ырай бергеннер. Оон бичиилери Байыр-оол амгы үеде найысылал Кызылда ажылдап-чурттап чоруур, Уран — Бии-Хем кожууннуң Аржаан сумузунда, Виктор — ИХЯ-ның хоочуну, амгы үеде хүндүлүг дыштанылгада, Хүлер, Салбакай, Серафима олар ада-иезиниң мал-маганының дуюн үспейн, арат ажыл-агыйлыг амыдырап-чурттап чоруурлар.

Тыва хөөмей-сыгытта «Хунаштаар-оол стили» деп хевир бар дээрзин эртемденнер тайылбырлап турар. Бөдүүн чон өгбевисти эртем ажылынга ындыг янзылыг мөңгежидип турары ол деп билип турар бис.

Март 23-түң хүнүнде Алдан-Маадыр суурга алдарлыг чаңгыс чер-чурттуувус, Тыва АССР-ниң алдарлыг артизи Хунаштаар-оол Ооржактың 80 харлаанынга тураскааткан «Сыгыт, хөөмей — «Сүт-ле-Хөлде» деп республика чергелиг хөөмей мөөрейи болуп эрткен. Аңаа ниитизи-биле 74 хөөмейжи база 9 аас чогаал ансамбльдери киришкен. Мөөрей-биле чергелештир Алдан-Маадырның уругларның уран чүүл школазынга Тываның Улустуң хөөмейжизи Хунаштаар-оол Ооржактың адын тывыскан байырлал болган.

Мөөрей дугайында. Алдарлыг хөөмейжиниң ажы-төлү, төрелдери бо мөөрейниң деткикчилери болган. Улуг хөөмейжилерниң изин истеп чоруп орар салгалдары арбын-дыр дээрзин бо мөөрей бадыткаан. Ынчалза-даа ниитизи-биле үнелеп чугаалаар болза, хөөмей чаңгыс деңнелде турупканы илдең. Хөөмейжи бүрүзү бодунуң мергежилин бедидип, чогаадыкчы езу-биле ажылдаар турбуже, биеэги-ле хевээр өскерилге, өзүлде чок артып турарын көргүзүп турарлар эвээш эвес. Мөөрейниң киржикчилеринге Хунаштаар-оол Ооржак дугайында видео- болгаш аудио- материалдарны көргүскени улуг сонуургалды болдурган. Киржикчилерниң аразында 4 харлыг Намзырай Хомушку бодунуң дурт-сынындан-даа узун игилге ойнаанын көрүкчүлер магадаан. Хоочун хөөмейжилерден Василий Ооржак (Сүт-Хөл), Мерген-оол Ондар, Геннадий Донгак (Чөөн-Хемчик) олардан аныяктар арга-дуржулга алганы чугаажок. Чер-черден келген хөөмейжилер боттарының тускай аянын салбайн турары өөрүнчүг. Ылаңгыя Бай-Тайганың Бай-Талдан «Эдер-Куй» аас чогаал бөлүүнүң арга-дуржулгазы, чогаадыкчы дилээшкиннери чылдан чылче бедип орарын демдеглевес аргажок.

Мөөрейниң тиилекчилери: Дээди шаңналды (Гран-при) Евгений Сарыглар (Кызыл) бүзүрелдии-биле чаалап алган. Лауреаттар: 1-ги чергениинге Каа-Хем кожуундан Айбек Сат төлептиг болган; 2-ги чергениинге – Чаа-Хөлден Артур Дамдын-оол; 3-кү чергениинге – Кызылдан Откун Достай. Дипломантылар: 1.Бай-Тайгадан Андриан Өпей. 2.Чөөн-Хемчиктен Омак Ооржак. 3.Сүт-Хөлден Байлак Монгуш.

Тускай шаңналдар: «Эң улуг киржикчи» — Василий Ооржак (Сүт-Хөл). «Эң бичии киржикчи»--Намзырай Хомушку (Чөөн-Хемчик). «Көрүкчүнүң сонуургалы» -- Сайын-Херел Өпей (Ак-Довурак). «Хунаштаар-оолдуң өөреникчизи» -- Шончалай Чооду-Ооржак.

Хөөмейниң хевирлериниң аайы-биле:

«Хөөмей» — Херел Сат (Чөөн-Хемчик); «Сыгыт» — Алдын-Белек Норбу (Чаа-Хөл); «Каргыраа» — Каң-Хүлер Саая (Мөңгүн-Тайга); «Эзеңгилээр» — Айдың Быртаан-оол (Кызыл); «Борбаңнадыр» — Айбек Сат (Каа-Хем).

Тиилекчи ансамбльдар:

1-ги черни Чөөн-Хемчик кожуундан «Шыңгырааш» аас чогаал ансамбли ээлээн. Удуртукчузу — В.Х. Куулар. 2-ги черде – Бай-Тайгадан «Эдер-Куй» аас чогаал бөлүү, удуртукчузу — С.А. Докпак. 3-кү черде – Кызыл хоорайдан «Дыңгылдай» аас чогаал ансамбли, удуртукчузу — Ч.С. Тумат.

Хөөмей-сыгытка сонуургалдыгларга болгаш көрүкчүлерге бо мөөрей уттундурбас болуушкун болуп арткан деп бүзүрелдии-биле чугаалап болур. Ат-сураглыг хөөмейжи Хунаштаар-оол Ооржактың салгакчылары улам-на көвүдеп немежири чугаажок.
Светлана ДАЧЫН-ХӨӨ, "Шын" солундан
 
Хунаштаар-оол Ооржака тураскааткан Республика чергелиг хоомей моорейге Гран-При шанналын Евгений Сарыглар чаалап алган
Комментариев пока еще нет. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий!


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ВЕРХОВНЫЙ ХУРАЛ (ПАРЛАМЕНТ) РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ГОССЛУЖБА РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОД Экологии ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЦП КУЛЬТУРА РОССИИ (2012-2018 ГОДЫ)
ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ