«Байырлал» аттыг херээжен

Написал admin2
//
29 января 2013
//
//
Алефтина Окай-ооловна Халбажыкты, чеже-даа Каа-Хем суурда кожуун чергелиг культура килдизиниң удуртукчузу болза, ону шупту боттуң кижизи кылдыр эргелетпишаан, адазының ады-биле хүндүлеп адаар. Алефтина Окай-ооловна ышкаш чазык-чаагай кижиге «арга чечээ», «ыыткыр үннүг коңгажыгаш», «алдын чүрек» деп сөстер кончуг тааржыр. Ону билир улус шупту ооң билдилиг удуртулгазын болгаш мергежилин онзалап демдеглээр. Эрткен чылдың декабрь айның төнчүнде Каа-Хем суурнуң С.Базыр-оол аттыг Культура бажыңы бодунуң 50 чыл юбилейин демдеглеп эрттирген. Алефтина Окай-ооловнаның удуртулгазы-биле кандыг солун хемчеглер болбайн турар дээр. Дайынның болгаш күш-ажылдың хоочуннарын бажыңнарынга барып байыр чедирери, баян болгаш оон-даа өске хөгжүм херекселдериниң үделгези-биле бичии хемчээлдиг концерттер көргүзери чаңчылчаан. Декабрь айда безин суурнуң хүндүлүг чурттакчылары: Н.И.Лосевти, С.Н.Зарубинни болгаш өскелерни ыры-шоор, танцы-сам-биле өөрткен. Кудумчулар хүнүн база удаа-дараа эрттирип турар. Зеленая кудумчузунуң хүнү, Ч.Кидиспей кудумчузунуң хүнү…
Ооң планында оюн-тоглаалыг, ыры-танцылыг чоннуң хөглээшкиннерин катап диргизери көрдүнүп турар. Байырлыг хемчеглерже хоочуннарны хаара тудуп турары дыка өөрүнчүг. Ооң хоочуннарга кичээнгейин, хүндүткелин, арга-сүме айтырып келирин дыка үнелеп онзалаар бис. База-ла эрткен чылын күзүн болган бир хемчегниң дугайында чугаалаксадым. Хөй-ле хоочуннар «Пограничник» ансамблиниң концертинче баары-биле чыглып келдивис. Найысылалче хоочуннарны кым чедирерил деп, айтырыг тургустунуп келген. Алефтина Окай-ооловна дораан-на дузазын көргүстү. Бисти бичии болгаш-ла четчелеп каап, концерт соонда кижи бүрүзүн бажыңынга чедирери-биле даалганы берген. Бисче ол хире сагыш човап турарын көргеш, М.Р.Быкова, А.И.Астраханцева, Н.В.Рытова, Г.П.Бессмертных болгаш өскелер-даа өөрүп магадаан.
А.О.Халбажык, Н.М.Ятина, А.Б.Кара-Сал, Э.К.Иргит, С.Т.Байындай, Г.П.Бессмертных, О.А-Ш.Шулуу ышкаш культура адырында мергежилинге бердинген херээжен улусту бистиң мурнувуста чоргаар чоруур «Байырлал» деп аттыг кижилер деп санап чоруур бис.
Наталья Джимбуева,
күш-ажылдың хоочуну.
Кызыл кожуун, Каа-Хем суур
Комментариев пока еще нет. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий!


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ВЕРХОВНЫЙ ХУРАЛ (ПАРЛАМЕНТ) РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ГОССЛУЖБА РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОД Экологии ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЦП КУЛЬТУРА РОССИИ (2012-2018 ГОДЫ)
ПОРТАЛ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРТАЛ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ